Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16369
Title: Wybrane problemy rekultywacji zwałowiska odpadów pogórniczych na przykładzie zwałowiska "Ruda" w Zabrzu-Biskupicach
Other Titles: Chosen Problems Of Reclamation Of Coal Mine Heaps On The Example Of “Ruda” Heap In Zabrze-Biskupice
Authors: Hanczaruk, Robert
Gołąb, Natalia
Keywords: zwałowisko ,,Ruda”; odpady pogórnicze
Issue Date: 2016
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 461 (2016), s. 65-75
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań nad wpływem właściwości fizyczno-chemicznych podłoża oraz aktywności termicznej zwałowiska „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach na różnorodność gatunkową roślinności oraz standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Powierzchnia obszaru objętego aktywnością termiczną w północno-zachodniej części zwałowiska stale się powiększa i wskutek ekstremalnych warunków siedliskowych pozbawiona jest pokrywy roślinnej. Na powierzchniach nieaktywnych termicznie, ale o podwyższonej temperaturze podłoża obserwowano wyraźny spadek różnorodności gatunkowej. Wysokie pokrycie uzyskiwały inwazyjne gatunki obcego pochodzenia: Conyza canadensis i Solidago gigantea. Znacznym zagrożeniem dla mieszkańców są gazowe produkty reakcji zachodzących wewnątrz zapożarowanej części zwałowiska oraz wzrost zapylenia powietrza atmosferycznego. Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego wykazała, iż ryzyko jest średnie, co oznacza, że pożar w chwili obecnej stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16369
DOI: 10.15611/pn.2016.461.06
ISSN: 2392-0041
1899-3192
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanczaruk_Wybrane_problemy_rekultywacji_zwalowiska_odpadow.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons