Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16607
Title: Różnica płciowa w ujęciu Elizabeth A. Johnson i Jana Pawła II : porównanie i próba uzgodnienia stanowisk
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: różnica płciowa; teologia feministyczna; Elizabeth Johnson; Jan Paweł II
Issue Date: 2017
Citation: Studia Bobolanum, Nr 1 (2017), s. 115-133
Abstract: Teologia feministyczna postrzegana jest przez wielu jako kierunek nieortodoksyj-ny. Bardzo często zarzuty te znajdują pełne uzasadnienie w twórczości poszczegól-nych teolożek, jednak czasem stają się odgórną tezą, która nie jest w żaden sposób weryfikowana. Niniejszy tekst chce wykazać, na ile teza ta jest prawdziwa w przypad-ku poglądów Elizabeth A. Johnson odnośnie do różnicy płciowej. Warto podkreślić, że sama teolożka w swojej twórczości odnosi się krytycznie do nauczania Jana Pawła II na temat różnicy płci. Przyjmując za punkt wyjścia ową krytykę, autor artykułu ze-stawia opinię Johnson, odnośnie do rozumienia podziału płciowego, i nauczanie Jana Pawła II, aby zobaczyć, czy rzeczywiście są one całkowicie rozbieżne i czy krytyka teolożki jest w pełni uzasadniona, biorąc pod uwagę jej poglądy. W wyniku przeprowadzonych badań, autor artykułu wykazuje wspólne funda-menty myśli E. Johnson i Jana Pawła II, nie pomijając przy tym różnic. Celem artykułu jest próba zaproponowania takiego rozumienia różnicy płciowej, która opiera się na nauczaniu Jana Pawła II i jest w pełni zgodna z magisterium, ale jednocześnie zainspi-rowana jest intuicjami teologicznymi Elizabeth Johnson i uwzględnia dokonania myśli feministyczno-teologicznej w tej kwestii. Z tego powodu ukazane są poglądy Johnson w szerszej perspektywie feministycznej oraz przedstawiona jest krytyka jej rozumie-nia różnicy płciowej przez inne autorki feministyczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16607
ISSN: 1642-5650
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_roznica_plciowa.pdf526,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons