Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17232
Title: Wykorzystanie metod Edwarda de Bono w edukacji ogólnotechnicznej - doniesienie z badań
Authors: Musioł, Marcin
Keywords: edukacja ogólnotechniczna; edukacja; uczenie się przez działanie
Issue Date: 2003
Citation: Chowanna, 2003, t. 2, s. 149-160
Abstract: Wykształcenie ogólnotechniczne, będące częścią wykształcenia ogólnego, wymaga nowych rozwiązań zarówno w obszarze celów i treści, jak i opraco­wań metodycznych i organizacyjnych. Wymogi te są związane ze zmianami cywilizacyjnymi, np. przechodzeniem od społeczeństwa industrialnego do spo­łeczeństwa informacyjnego, przemianami roli człowieka w systemach pracy za­wodowej oraz zmianami w naukach pedagogicznych i psychologii (W. F u r ­manek, 1998)[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17232
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musial_Wykorzystanie_metod_Edwarda_de_Bono.pdf506,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons