Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17320
Title: Poglądy pszczyńskiej młodzieży na temat funkcjonowania podkultur młodzieżowych
Authors: Nowak, Anna
Keywords: podkultury młodzieżowe; Pszczyna; subkultury młodzieżowe; grupy subkulturowe
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 1, s. 21-31
Abstract: Podkultury młodzieżowe są zjawiskiem uniwersalnym, występującym w każ­dym typie społeczeństw, chociaż różne pozostaje natężenie i aktywność kontestacji oraz liczebność ich członków. Nowe pokolenie zawsze wnosi nową wizję świata i m a własne różne, czasami idealistyczne koncepcje jego prze­miany. Dlatego kontestacja jest niezbywalnym sposobem samorealizacji jedno­stek, form ą wyżycia się i zaistnienia w życiu publicznym, metodą ustale­nia granic własnej niezależności, drogą prowadzącą do autopoznania i auto- rozwoju (Paleczny, 1997, s. 115). Przynależność do podkultury miewa aspekt pozytywny (np. działalność ruchów ekologicznych) bądź negatywny czy wręcz destruktywny (działalność szalikowców, skinheadów).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17320
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Poglady_pszczynskiej_mlodziezy.pdf417,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons