Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1748
Tytuł: "Fetch me my feathers and amber" : Gary Snyder on civilization and the primitive
Autor: Marszołek, Gabriela
Słowa kluczowe: Gary Snyder; pisarze amerykańscy; cywilizacja; prymitywizm
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: L. Drong, J. Mydla (red.), “Fearful symmetries : representations of anxiety in cultural, literary and political discourses” (s. 182-193). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Powracając do koncepcji patrzenia na kontynent amerykański jako na palimpsest szlakow,Gary Snyder przywraca prymitywne wierzenia minionych epok, takie jak: harmonia,prawdziwe wartości i odpowiednia rownowaga pomiędzy światem człowieka a natury. Poetaposzukuje wyznacznikow tradycji mowionej, zarowno przedzierając się przez kolejneprojekcje cywilizacji przykrywające sam kontynent, jak i zagłębiając się w koncepcje kulturprymitywnych, nieświadomości oraz umysłu. Pozornie pojęcia te odnoszą się do tego,co zwie się amerykańską dziczą (the wilderness). Niemniej jednak, w zamian za ukazaniepewnej ucieczki od społeczeństwa pochylającego się nad skutkami swej destrukcyjnej siły,Snyder naświetla fakt, że człowiek wspołczesny jest zespolony ze wszystkimi okresami dziejow,gdyż „nasiona wszelkich społecznych zwyczajow i struktur są [osadzone] w umyśle”.Celowy wybor symboli, takich jak piora i bursztyn, ktorych proweniencja jest niezwyklebogata znaczeniowo i konceptualnie, a jednocześnie przynależą do tradycji oralnej, służyzestawieniu z pismem. Pismo natomiast przedstawione jest jako narzędzie nieobliczalnejsiły, ponieważ „pisanie zastępuje pamięć”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1748
ISBN: 9788322621202
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Marszolek_Fetch_Me_My_Feathers_and_Amber_Gary_Snyder.pdf287,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons