Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17485
Title: Od Redaktora
Authors: Stanik, Jan M.
Keywords: Chowanna; czsopisma; przemoc; subkultury młodzieżowe
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 1, s. 5-6
Abstract: Problemy społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w szkole, w do­mu, w grupach rówieśniczych stanowią ciągle aktualny tem at refleksji i badań naukowych zarówno pedagogów, jak i psychologów. Szczególne zaś zaintere­sowanie budzą wszelakiego rodzaju zaburzenia i dewiacje występujące zarów­no w instytucjonalnych, jak i pozainstytucjonalnych środowiskach wychowaw­czych, które wymagają ciągłego rozpoznawania i podejmowania skutecznych zabiegów pedagogicznych w celu eliminowania a przynajmniej ograniczania ich rozmiarów. Dlatego też niniejszy tom „Chowanny” poświęcony jest tej właśnie problematyce[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17485
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Od_Redaktora.pdf260,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons