Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17552
Title: Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Psychologiczne uwarunkowania przestępczości nieletnich - podłoże, geneza, motywy" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 9-11 grudnia 2002 roku
Authors: Rode, Danuta
Keywords: Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich — podłoże, geneza, motywy; konferencja; Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2003
Citation: Chowanna, 2003, t. 1, s. 229-233
Abstract: Katedra Psychologii Klinicznej zorganizowała kolejną już IX Ogólno­polską Konferenq'ç Naukową z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicz­nej w praktyce sądowej”. Zgromadziła ona liczne grono psychologów, praw­ników i pedagogów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w Pol­sce. Obecność przedstawicieli różnych dyscyplin umożliwiła dokonanie ana­lizy przestępczości nieletnich zarówno z punktu widzenia prawa i wymiaru sprawiedliwości, jak i z obszaru psychologicznej diagnozy uwarunkowań przestępczości nieletnich, pomocy psychologicznej oraz psychologiczno-peda­gogicznych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17552
ISSN: 2353-9682
0
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Sprawozdanie_z_IX_Ogolnopolskiej_Konferencji_Naukowej.pdf372,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons