Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18103
Title: Problemy pedagogiki wczesnoszkolnej na łamach "Chowanny"
Authors: Budniak, Alina
Keywords: pedagogika wczesnoszkolna; Chowanna
Issue Date: 1996
Citation: Chowanna,1996, t. 1/2, s. 21-28
Abstract: Czasopismo pedagogiczne „Chowanna”, ukazujące się w Katowicach w latach 1929—1939, 1945— 1946 i 1957— 1990, miało za zadanie kształtowanie ogólnej kultury pedagogicznej, zaznajamianie z wynikami ba­dań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, ukazywanie związków teorii z praktyką pedagogiczną, wskazywanie dróg, środków i me­tod samokształcenia nauczycieli, inspirowanie szerokich rzesz nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznych, zapoznawanie z założeniami reform oświatowych, prezentowanie nowoczesnych metod, sposobów pracy dydak­tycznej i wychowawczej („Chowanna” 1934, nr 1, s. 1—2). W tak szeroko ujętych celach, zakresie i zadaniach czasopisma znalazło się też miejsce dla problemów pedagogiki wczesnoszkolnej. Analiza zawartości czasopisma w całym okresie wydawniczym pozwala stwierdzić, że problematyka wczesnoszkolna znajdowała swoją reprezentację w opracowaniach, artykułach, sprawozdaniach z badań dopiero w okresie powojennym[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18103
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Problemy_pedagogiki_wczesnoszkolnej.pdf425,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons