Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1813
Title: On the symbiotic and Orwellian changes of meaning remarks on the theory of research on historical semantic changes
Authors: Sławkowa, Ewa
Keywords: meaning in the natural language; lexicology; semantics; historical semantic changes; znaczenie w języku naturalnym; leksykologia; semantyka; historyczne zmiany znaczeniowe
Issue Date: 2014
Citation: "Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 91-98
Abstract: Autorka rozważa zagadnienie zmian znaczeniowych wyrazów – klasyczny problem historycznej semantyki leksykalnej – z punku widzenia językoznawstwa postrukturalistycznego. W tym celu przedstawia zarys koncepcji Geoffreya Hughesa, w świetle której powstawanie i modyfikacja znaczeń wyrazów następuje w wyniku działania czynników zewnętrznych, w tym zwłaszcza czynnika społecznego: wielkich procesów cywilizacyjnych (wynalazek druku, rozwój kapitalizmu) i kulturowych (reformacja i kontrreformacja, rewolucja francuska i rosyjska, rozwój ideologii komunistycznej, narodziny faszyzmu). Artykuł omawia także typologię zmian semantycznych Hughesa: 1) zmiany „symbiotyczne”; 2) zmiany „zapośredniczone”, 3) zmiany orwellowskie – ilustrując poszczególne typy zmian przykładami z języka polskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1813
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawkowa_On_the_Symbiotic_and_Orwellian_Changes_of_Meaning_Remarks_on_the_Theory_of_Research_on_Historical_Semantic_Changes.pdf284,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons