Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18257
Title: Starsze fazy osadnictwa na wielokulturowym, wydmowym stanowisku Miasteczko Śląskie 2 na tle uwarunkowań środowiska i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki (Obniżenie Małej Panwi)
Other Titles: The older settlement phases at the Miasteczko Śląskie 2 multicultural site on a dune compared against environmental conditions and directions of local economic development (Mała Panew River Depression)
Authors: Foltyn, Eugeniusz
Waga, Jan M.
Fajer, Maria
Magiera, Tadeusz
Michczyński, Adam
Chróst, Leszek
Keywords: kompleks wydmowo-torfowiskowy; gospodarka; geochemia; mezolit; neolit; średniowiecze
Issue Date: 2018
Citation: "Acta Geographica-Lodziensia" Vol. 107 (2018), s. 137-153
Abstract: Badania prowadzone były w usytuowanym na wydmie stanowisku archeologicznym Miasteczko Śląskie 2. Prace archeologiczne i geologiczne ujawniły ślady bytności człowieka ze środkowej epoki kamienia, okresu wpływów rzymskich, średniowiecza, a w sąsiednich torfowiskach poziomy węgli drzewnych z okresu neolitu. Stanowisko Miasteczko Śląskie 2 przypuszczalnie wyznacza strefę peryferyjną większego, wielodzielnego obozowiska lub miejsca krótkiego postoju gromady mezolitycznych łowcówzbieraczy-rybaków. Opierając się na przesłankach technologicznych i typologicznych, inwentarz warunkowo może być przypisany do kompleksu Duvensee lub kultury komornickiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że przebywające na wydmie społeczności mezolitu realizowały zadania gospodarki łowiecko-zbierackiej w zakresie wytwórczości krzemieniarskiej, prawdopodobnie polowania na ptaki i gromadzenia surowców mineralnych z przeznaczeniem na barwniki. W okresie wpływów rzymskich i w średniowieczu w pobliżu eksploatowano drewno sosnowe i torf. Kopanie torfu zbiega się w czasie z intensyfikacją górnictwa i rozwojem metalurgii w okolicach Tarnowskich Gór, które pociągnęło za sobą wzrost zapotrzebowania na drewno i węgiel drzewny. Aktywność ta została zapisana także w postaci wzrostu zawartości metali ciężkich w okolicznych torfowiskach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18257
DOI: 10.26485/AGL/2018/107/8
ISSN: 0065-1249
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foltyn_Starsze_fazy_osadnictwa_na_wielokulturowym_wydmowym.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons