Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18539
Title: Kościół Rzymskokatolicki w historii Europy Środkowowschodniej XX w. : refleksja na kanwie publikacji "Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowowschodniej XX wieku
Authors: Krętosz, Józef
Keywords: Kościół Rzymskokatolcki; wspólnoty religijne; studia teologiczne; Europa Środkowowschodnia; XX wiek
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 471-482
Abstract: Kościół katolicki w Europie Środkowowschodniej, zwłaszcza w krajach wchodzących do 1990 r. w skład ZSRR, oraz jego środowiska teologiczne doznały w XX w. dezorganizacji i prześladowań od panujących w tej części systemów totalitarnych, zwłaszcza komunizmu. Jedyne w ZSRR po II wojnie światowej istniejące seminaria duchowne w Wilnie i w Rydze, koncentrując się głównie na dydaktyce, prowadziły szczątkową twórczość teologiczną. Po upadku komunizmu i rozpadzie Związku Radzieckiego podejmowane są tam działania w kierunku ich odbudowy oraz próby dokonania swoistej syntezy teologicznej oraz najnowszych dziejów Kościoła i innych wspólnot religijnych. W odradzanie się tych środowisk teologicznych włączyły się polskie wydziały teologiczne. Wydziały te od 1990 r. organizują gościnne wykłady ich profesorów w Wilnie, we Lwowie, Kijowie i w Kamieńcu Podolskim oraz wszechstronną pomoc w teologicznej i religijnej aktywności wydawniczej. Umożliwiono także studentom zza wschodniej granicy podejmowanie w Polsce studiów. Dlatego od 1990 r. ma miejsce exodus tamtejszej młodzieży na studia, m.in. teologiczne, w polskich uczelniach (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18539
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kretosz_Kosciol_Rzymskokatolicki.pdf444,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons