Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18564
Title: Die Aufgaben der Laien in der Kirche angesichts der Krise des westlichen Sozialstaates
Authors: Noszczyk, Grzegorz
Keywords: katolicy; państwo opiekuńcze; laikat; parafia; Kościół; rodzina chrześcijańska; misja ewangelizacyjna
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38 specjalny (2005), s. 157-170
Abstract: Okres przełomu wieków naznaczony został tryumfem myśli ekonomicznej zachodnich demokracji, zapewniającej bezprecedensową poprawę warunków życia ludzi. Historia pełna bywa jednak paradoksów. Otóż w krajach zachodnich zrodziły się ideologie niemal socjalistyczne, które nie doprowadziły co prawda do obalenia kapitalizmu, ale wymogły znaczną modyfikację systemu. Główna zmiana polegała na wzroście wydatków publicznych i wiązała się z tworzeniem tak zwanego państwa opiekuńczego, zwanego również państwem dobrobytu. Autor niniejszej publikacji – mając na względzie skutki kryzysu państwa opiekuńczego – zwraca uwagę na rolę laikatu w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych. Opisując zadania rodziny chrześcijańskiej, wskazuje na parafię, jako podstawową wspólnotę pomocy wzajemnej w Kościele. Konsekwencją społecznego zaangażowania katolików świeckich powinna być również działalność samorządowa i zaangażowanie w tak zwane struktury pośrednie. Ostatnia część publikacji poświęcona jest obowiązkowi stałej formacji laikatu, dzięki której Kościół realizuje misję ewangelizacyjną w świecie współczesnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18564
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noszczyk_Die_Aufgaben_der_Laien.pdf372,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons