Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18785
Title: Wspomnienie o naszym mistrzu, profesorze Tadeuszu Kimsie (1947-1999)
Other Titles: A rememberance of our Master, Professor Tadeusz Kimsa (1947-1999)
Authors: Orczewska, Anna
Sierka, Edyta
Keywords: Tadeusz Kimsa; Wydziału Biologii i Ochro­ny Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2000
Citation: Wiadomości Botaniczne, 2000, nr 1/2, s. 55-59
Abstract: Prof. T. Kimsa urodził się 6 stycznia 1947 r. w Koszelówce na Podlasiu. Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem w 1970 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1970-1980 pracował w Zakładzie Ekologii UMCS, gdzie w 1977 r. uzyskał tytuł dokto­ra nauk przyrodniczych. Rozprawę doktorską pt. Dy­namika sezonowa i produkcja runa wybranych zbio­rowisk borowych na Roztoczu Środkowym wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyna Izdebskiego[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18785
ISSN: 2543-6503
0043-5090
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orczewska_Wspomnienie_o_naszym_mistrzu.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons