Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1938
Tytuł: Oświadczenia i deklaracje w komunikacji społecznej A.D. 2007
Autor: Wolińska, Olga
Słowa kluczowe: Oświadczenia; deklaracje; komunikacja społeczna
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 439-445). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Statements and declarations are the genres of a public discourse playing a vital role in contemporary social communication. For political reasons, they existed in Poles’ minds extremely intensively in 2007. The article makes an attempt to differentiate between these two terms often considered as synonymic. The evolution of both genres is observed in public communication. The statement is close to a role of an extremely formalised document of a poor content. A verifying factor may be the very fact of submitting and not submitting a statement. At the same time, a role and position of declaration increase, a genre that is important in terms of its content and being developed and internally diversified. The shape of declaration is typical of formal documents regulating social and political life. What is characteristic of declarations is precision the of sentences, terminological explicity and modularity of structure.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1938
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wolinska_Oswiadczenia_i_deklaracje_w_komunikacji_spolecznej.pdf311,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons