Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1962
Tytuł: A pedagogical history of education : Ethical and aesthetic aspects of historiography in the cotext of education
Autor: Maliszewski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Historia wychowania; historiografia; kontekst edukacyjny
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 11-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W obliczu przemian zachodzących we współczesnej humanistyce spory o przynależność dyscyplinarną historii wychowania i wyrazistość granic jej zainteresowań badawczych tracą na znaczeniu. W obliczu konsekwencji licznych cultural turns zaawansowane strategie badawcze stają się transdyscyplinarne. Charakterystycznym rysem humanistyki współczesnej jest „zmącenie granic”. Style syntezy doświadczenia w narracjach historycznych są różne w zależności od przyjętych założeń – można wyróżnić z perspektywy pedagogiczności historii wychowania style formujące się wokół: gwarancji, inspiracji, dialogu, kooperacji. Historiografia wychowania to nie tylko (re)konstrukcja minionych zdarzeń tekstowych i edukacyjnych, ale także zaangażowanie etyczne – straż wrażliwości kulturowej, m.in. tego, co można, warto i powinno się opowiadać. Ignorowanie przemian metodologicznych skazuje historię wychowania na poznawcze wyjałowienie. Obecnie wielkim zadaniem jest przekształcenie jej w dyscyplinę pedagogiczną w głębokim sensie, tzn. zdolną do włączenia się w ważne debaty współczesności oraz generującą horyzont oczekiwań etycznej i estetycznej egzystencji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1962
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maliszewski_A_pedagogical_history_of_education.pdf511,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons