Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1967
Tytuł: Between rationality and emancipation : (De)constructing competency‑based education
Autor: Przybylska, Irena
Słowa kluczowe: kształcenie kompetencyjne
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 111-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Tekst dotyka problemu kompetencji i kompetencyjności kształcenia w kontekście wybranych filozoficznych, ideologicznych i edukacyjnych dyskursów. Rozważania o kompetencjach wychodzą z filozoficznego racjonalizmu i psychologicznego intelektualizmu, czerpiąc z pragmatyzmu, progresywizmu, konstruktywizmu społecznego i teorii racjonalności J. Habermasa. Część tekstu to próba umieszczenia kategorii kompetencje— kompetencyjność w orientacji instrumentalnej, humanistycznej i funkcjonalnej w edukacji, a także ukazania tendencji rozwojowych kształcenia kompetencyjnego w świetle europejskich programów reformujących systemy oświatowe. Pojęcie kompetencji ujmowane jako pewna kategoria językowa (eufemizm) niesie wiele znaczeń. Pojawia się zarówno w retoryce scjentystycznej, merytokratycznej, jak i humanistycznej. Konsekwentnie rozważania w końcowych częściach tekstu osadzają się wokół dychotomicznego rozumienia kompetencji: umiejętności—refleksyjności. Intencją autorki jest zaznaczenie konieczności przesunięcia interpretowania kompetencji z akontekstualnych i wyłącznie pragmatycznych znaczeń w kierunku szerokich, emancypacyjnych, wpisujących się w podmiotowy rozwój człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1967
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybylska_Between_rationality_and_emancipation.pdf496,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons