Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19708
Title: The influence of surface free energy on tribological properties of oxide layers formed on aluminium alloy EN AW-5251
Other Titles: Wpływ swobodnej energii powierzchniowej na właściwości tribologiczne warstw tlenkowych wytwarzanych na stopie aluminium EN AW-5251
Authors: Niedźwiedź, Mateusz
Bara, Marek
Skoneczny, Władysław
Keywords: anodowanie; wolna energia powierzchniowa; kąt zwilżania; tester T-17; materiały kompozytowe
Issue Date: 2018
Citation: Tribologia, Nr 4 (2018), s. 71-79
Abstract: W artykule przedstawiono wpływ parametrów wytwarzania warstw tlenkowych na swobodną energię powierzchniową oraz właściwości tribologiczne tych warstw. Warstwy zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną, przy zmiennych wartościach temperatury elektrolitu oraz gęstości prądowej. Do wytwarzania warstw tlenkowych zastosowano elektrolit trójskładnikowy. Swobodna energia powierzchniowa wyznaczona została metodą osadzonej kropli poprzez pomiar kątów zwilżania, natomiast do obliczeń zastosowano metodę van Ossa-Chaunhury’ego-Gooda. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze tribologicznym T-17 w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruchu posuwisto-zwrotnego. W testach tribologicznych jako próbki użyto kompozytu T7W.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19708
ISSN: 0208-7774
1732-422X
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niedzwiedz_The_influence_of_surface.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons