Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19778
Title: Podmiot transcendentalny : zarys transcendentalno-filozoficzny
Other Titles: Das transzendentale Subjekt. Eine transzendentalphilosophische Skizze
Authors: Bausch, Bruno
Musioł, Anna
Keywords: Heinrich Rickert; podmiot transcendentalny; szkoła badeńska
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Citation: A.J. Noras, T. Kubalica (red.), „Neokantyzm badeński i marburski : antologia tekstów” (S. 163-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Myśliciel, któremu poświęcono te strony, ma — jak powszechnie wiadomo w dziedzinie filozofii — szczególne zasługi w opracowaniu problemu podmiotu. Także niniejsze badania wkraczają — jak sądzę — na wskazane przez niego tory. Ponieważ naturalnie również w tym miejscu muszę unikać polemiki z filozoficzną literaturą, aby — przy nakazanej zwięzłości przedstawienia — ograniczyć się do czysto systematycznego ukształtowania problemu, przeto nie mogę też wejść w szczegóły bogatego opracowania tego problemu, które ostatnie pokolenie zawdzięcza właśnie Heinrichowi Rickertowi. Tym bardziej z wielką wdzięcznością i bardzo serdecznie chcę w tym miejscu i przy tej sposobności powiedzieć mojemu nauczycielowi i przyjacielowi Rickertowi: jestem głęboko przekonany, że i jak wiele zawdzięcza mu moja własna praca filozoficzna. Mogło to nabrać zupełnie innego obrotu, niż w rzeczywistości nabrało, gdyby przed ponad ćwierćwieczem łaskawy los nie skierował mnie, jako młodego studenta, do jego sali wykładowej i jego seminarium, a z pierwotnego stosunku nauczyciela i ucznia nie wyrósłby, oparty na filozoficznej podstawie, prywatny stosunek przyjaźni. W każdym razie prywatne oraz rzeczowo-filozoficzne działanie Rickerta muszę uważać za rozstrzygające dla własnego życia i mego dotychczasowego filozoficznego dzieła życia [...].
Description: Podstawa przekładu: Das transzendentale Subjekt. Eine transzendentalphilosophische Skizze. „Logos” 1923/1924, Bd. 12, s. 29—49. Przedruk w: Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus. Texte von Cohen, Natorp, Cassirer, Windelband, Rickert, Lask, Bauch. Hrsg. von W. Flach und H. Holzhey. Hildesheim 1980, s. 572—592.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19778
ISBN: 978-83-226-1981-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bausch_Musiol_Podmiot_transcendentalny.pdf697,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons