Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21051
Title: Społeczne "zakotwiczanie" przejawiane przez młodych uczących się na pograniczu polsko-czeskim: poczucie spójności, odrębności i ciągłości
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: tożsamość kulturowa; społeczne „zakotwiczanie”; poczucie spójności, odrębności i ciągłości; pogranicze polskoczeskie; polska i czeska młodzież akademicka; studium porównawcze
Issue Date: 2021
Citation: "Kultura i Edukacja" Nr 1 (2021), s. 11-33
Abstract: W pedagogicznej analizie podjętej problematyki przyjęto konceptualizacje teoretycznometodologiczne, nawiązujące do: Warda H. Goodenougha aksjologicznej koncepcji kultury jako zbioru wartości, Pawła Boskiego teorii tożsamości kulturowej opartej na wartościach i praktykach w warunkach dwui wielokulturowej socjalizacji, Tadeusza Lewowickiego teorii zachowań tożsamościowych, perspektywy konstruktywistycznej oraz Harolda J. Noaha modelu porównywania jakości edukacji akademickiej. Przyjęto jednocześnie założenie, że badanie poczucia związku z wybranymi grupami społecznymi przejawianego przez studentów z pogranicza polskoczeskiego umożliwia poznanie sposobu (sposobów) rozumienia przez nich siebie, Innych i świata, zakotwiczonego w ich własnym doświadczeniu i kulturze. Zachodzące różnice w deklarowanym przez studentów poczuciu związku z wybranymi grupami społecznymi wskazują na dostrzegalną aktualnie tendencję utożsamiania się młodego pokolenia z różnymi społecznościami – kraju pochodzenia, lokalnymi, regionalnymi, czy szerzej – europejskimi i ponadeuropejskimi. Konstruowanie przez młodych uczących się własnej tożsamości to zarazem odchodzenie od jej jednolitego wymiaru na rzecz odkrywania i świadomego wybierania tożsamości wzbogaconej, wielowymiarowej, determinowanej najczęściej postępującymi w różnym tempie i zakresie procesami demokratyzacji życia społecznego. Profil tożsamościowy czeskich studentów, w przeciwieństwie do ich rówieśników z Polski, ma przede wszystkim wymiar narodowy, charakteryzujący się wyraźnymi preferencjami własnej grupy etnicznej (kraju pochodzenia) w zakresie tożsamości, języka i kontaktów społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21051
DOI: 10.15804/kie.2021.01.01
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Spoleczne_zakotwiczanie_przejawiane_przez_mlodych_uczacych_sie.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons