Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2120
Title: Ernst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą kultury a filozofią Immanuela Kanta
Authors: Musioł, Anna
Keywords: Ernst Cassirer; Immanuel Kant
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 199-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Intelektualna aktywność Ernsta Cassirera ma swe źródło w chętnym podejmowaniu przezeń tematów niełatwych, aczkolwiek inspirujących. Słynie on z samodzielnie stworzonej teorii, według której poznanie uchodzi za metodę symbolicznego przyswajania zjawisk siłą ludzkiego umysłu, a zatem: nie wiedza empiryczna, lecz prawdy wywiedzione z rozumu decydują o ludzkim poznaniu. Nie sposób ukryć faktu, że dla potwierdzenia własnej, tak postawionej tezy filozof kieruje się krytyczną oceną przekonań swego mistrza Hermanna Cohena, dla którego matematyka, będąc nauką czystą, niezapośredniczoną, determinuje możliwość poznawania rzeczywistości fizycznej. Czyniąc z liczby kategorię matematycznie rozumianego przyrodoznawstwa, Cohen manifestuje swój sprzeciw wobec poglądów pozytywistów, którzy gwarantem poznania czynią zwykle doświadczenie zmysłowe, psychiczne właściwości poznającego podmiotu, bądź też zacieśniają proces poznawczy do granic teorii odbicia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2120
ISBN: 9788322620304
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Ernst_Cassirer_neokantysta.pdf334,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons