Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2120
Tytuł: Ernst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą kultury a filozofią Immanuela Kanta
Autor: Musioł, Anna
Słowa kluczowe: Ernst Cassirer; Immanuel Kant
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 199-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Intelektualna aktywność Ernsta Cassirera ma swe źródło w chętnym podejmowaniu przezeń tematów niełatwych, aczkolwiek inspirujących. Słynie on z samodzielnie stworzonej teorii, według której poznanie uchodzi za metodę symbolicznego przyswajania zjawisk siłą ludzkiego umysłu, a zatem: nie wiedza empiryczna, lecz prawdy wywiedzione z rozumu decydują o ludzkim poznaniu. Nie sposób ukryć faktu, że dla potwierdzenia własnej, tak postawionej tezy filozof kieruje się krytyczną oceną przekonań swego mistrza Hermanna Cohena, dla którego matematyka, będąc nauką czystą, niezapośredniczoną, determinuje możliwość poznawania rzeczywistości fizycznej. Czyniąc z liczby kategorię matematycznie rozumianego przyrodoznawstwa, Cohen manifestuje swój sprzeciw wobec poglądów pozytywistów, którzy gwarantem poznania czynią zwykle doświadczenie zmysłowe, psychiczne właściwości poznającego podmiotu, bądź też zacieśniają proces poznawczy do granic teorii odbicia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2120
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Musiol_Ernst_Cassirer_neokantysta.pdf334,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons