Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2148
Tytuł: Biblioterapia jako metoda radzenia sobie ze stresem
Autor: Janczulewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: biblioterapia; stres
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 277-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Bibliotherapy is an expressive therapy that uses an individual’s relation to thecontent of books, poetry and other forms of writing, for therapeutic purposes. At itsmost basic, bibliotherapy consists in selecting the reading material for the patient (client),which is related to that person’s life situation. The idea of bibliotherapy seems tohave grown naturally from the human inclination to identify with others by means ofexpressing themselves through literature and art. Identification with the written text andthe ability to look inside themselves may help the patients in changing their lives andsolving their problems. Bibliotherapy, however, does not have to consist solely of reading,but it can be complemented with a discussion or play activity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2148
ISBN: 9788380123823
9788380123830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janczulewicz_Biblioterapia_jako_metoda_radzenia_sobie_ze_stresem.pdf368,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons