Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2165
Tytuł: Proksemika w mistyce oblubieńczej Bonawentury Siewierzanina
Autor: Malińska, Anna
Słowa kluczowe: proksemika; Bonawentura Siewierzanin; literatura religijna
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, S. Dąbrowski (red.), “Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach” (s. 143-152). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author sheds light on the paradoxes of human communication with Godpresented in a mystical text Zegar nabożnej oblubienice Chrystusowej…, 1624 (Clock ofa Pious Christ’s Bride…). Her deliberations aim at clarifying the characteristic traits oftwo intertwining and yet divergent perspectives and contexts of the author‑recipientrelation between its protagonists, particularly the ways of building and shortening thedistance in human communication with the realm of the sacred. The emphasis is puton the protagonists’ autocreation as they speak and on the choice of realities the authorencapsulated in Christ’s direct addresses to the bride and in her replies. The text canbe classified as a study of the religious language and is complemented by observations,atypically for past passion works, on the way of expressing the material for reflectionand equally interesting statements by God referring to what was said and written abouthim by the Saints.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2165
ISBN: 9788380125896
9788380125902
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malinska_Proksemika_w_mistyce_oblubienczej_Bonawentury_Siewierzanina.pdf501,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons