Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21807
Title: Akceptacja starości i akceptacja w starości - badania z wykorzystywaniem literatury dokumentu osobistego
Other Titles: The acceptance of senility in old age - research on the literature of personaldocuments
Authors: Sieroń, Dorota
Keywords: starość; literatura dokumentu osobistego; akceptacja; samorozwój; pedagogiczny wymiar literatury dokumentu osobistego; senility; old age; the literature of personal documents; acceptance; self-developement; the pedagogical dimension of personal document literature
Issue Date: 2021
Citation: "Dyskursy Młodych Andragogów" Nr 22 (2021), s. 145-156
Abstract: W artykule posłużono się metodą biograficzną, aby się przyjrzeć, jak starość postrzegana jest przez osoby w podeszłym wieku. Przeprowadzono analizę jakościową 24 wywiadów (z 11 kobietami i 13 mężczyznami) w wieku od 75 do 97 lat, opublikowanych w książce Justyny Dąbrowskiej Miłość jest warta starania. Rozmowy z mistrzami, wyodrębniając jako kategorię wspólną w opisie doświadczenia starości – akceptację. Istotnym odniesieniem jest również metodologiczna refleksja nad literaturą dokumentu osobistego (wspomnienia, rozmowy, dzienniki, korespondencja), która wskazuje nam jej pedagogiczny wymiar. Jak wynika z wyznań mistrzów – rozmówców Justyny Dąbrowskiej, starości trzeba się uczyć, a literatura dokumentu osobistego może wspierać człowieka w całożyciowym procesie uczenia się określonych ról społecznych związanych z osiąganym wiekiem. In the article the biographical method was used to look at the experience of senility. The research question was: how is old age perceived by the elderly? A qualitative analysis of 24 interviews (with 11 women and 13 men) aged 75-97 years, published in the book of Justyna Dąbrowska: Miłość jest warta starania – rozmowy z mistrzami (Love is Worth the Effort – Talks with the Masters) was conducted by the author of the article. Acceptance, as a common and important category in the description of the experience, was distinguished by the researcher. The author, in the methological reflection on the literature, shows the pedagogical importance of personal documents (memories, diaries, conversations, correspondence). According to the confession of the masters – interlocutors of Justyna Dąbrowska – old age must be learned. The literature of personal documents can suport the person in life long process of learning specific social roles related to their achieved age.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21807
DOI: 10.34768/dma.vi22.588
ISSN: 2084-2740
2719-9312
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieron_Akceptacja_starosci_i_akceptacja_w_starosci_badania_z_wykorzystywaniem_literatury_dokumentu.pdf383,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons