Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2272
Tytuł: Odraczanie gratyfikacji jako istotna część charakteru : psychologiczna i temporalna analiza etyki pracy i estetyki konsumpcji
Autor: Grabowski, Damian
Słowa kluczowe: etyka pracy; charakter; konsumpcja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Chudzicka-Czupała (red.), “Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka” (s. 155-171). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the work ethic as a psychological variable. In its most important part, itformulates a hypothesis that the very ethics is a part of character accentuating the postponementof a bonus for further future, which allows for doing an arduous and hard job that becomes pleasure.The very pleasure is a result of satisfaction with a well-done job which, in this perspective,becomes a moral obligation. A person realizing this obligation evaluates him/herself as a betterone, and hence, derives pleasure. Postponement of gratification, being in contradiction with impulsivity,allows for concentrating on the obligation, and rejecting immediate rewards, namely,consumption.If we take for granted that work is punishment, whereas consumption is reward, we notice thata series of events: punishment (work) → reward (consumption) dominated in the postindustrial era,while in the postmodern era it was a reward → punishment event. The conclusion is that a consumerdoes not forget about hard work. He/she works in order to pay down consumption debts, and,most frequently, does not evaluate work as highly as an individual in the postmodern era.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2272
ISBN: 9788322621332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Grabowski_Odraczanie_gratyfikacji_jako_istotna_czesc_charakteru.pdf442,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons