Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22826
Title: „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy” : konferencja naukowa (Wrocław, 29 września - 1 października 2016 r.)
Other Titles: "Old books and their owners - research, results, perspectives" - a scientific conference (Wrocław, September 29-October 1,2016)
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; sprawozdania; Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych CERL
Issue Date: 2017
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2017, z. 1, s. 85-92
Abstract: Zakład Narodowy im. Ossolińskich przy współpracy Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych CERL zorganizował konferencję Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”. Obrady toczyły się w dniach 29 września – 1 października 2016 r. w siedzibie Ossolineum we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział bibliotekarze i bibliolodzy reprezentujący polskie i zagraniczne biblioteki oraz ośrodki akademickie. Nad programem merytorycznym konferencji czuwała Rada Naukowa [...]. Mottem spotkania, wokół którego koncentrowały się kolejne sesje, była myśl Kazimierza Piekarskiego: Badania proweniencyjne nie tylko rejestrują fragmenty głośnych ongi księgozbiorów, nie tylko potwierdzają istnienie książnic, o których albo wiemy skądinąd, lub których istnienia wolno się było domyślać, lecz odkrywają nam długi szereg dużych bibliotek prywatnych, które należały do osób nieznanych lub mało znanych. Pierwotnie organizatorzy przewidywali wystąpienia prelegentów w dwóch blokach tematycznych: badania proweniencyjne starych druków oraz opracowanie inkunabułów. Ogromne zainteresowanie tematyką konferencji, poparte liczbą zgłoszonych referatów (do programu zakwalifikowano 57 referatów, przygotowanych przez bibliotekarzy książnic zrzeszonych w CERL oraz spoza Konsorcjum, a także badaczy ze środowisk akademickich), zdecydowało o wydłużeniu obrad do trzech dni, podzieleniu ich na 12 sesji oraz zorganizowaniu dodatkowo panelu dyskusyjnego [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22826
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Warzachowska_Ksiazka_dawna_i_jej_wlasciciele.pdf856,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons