Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23050
Title: Transpozycja dyrektywy ustanawiającej minimalne normy dotyczące osób ubiegających się o azyl do prawa polskiego
Authors: Mikołajczyk, Barbara
Keywords: system azylowy; art. 63 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej
Issue Date: 2007
Citation: Białostockie Studia Prawnicze, Z. 2 (2007), s. 11-25
Abstract: Przyjęcie w 1997 r., a następnie wejście w życie 1 maja 1999 r. traktatu amster-damskiego1 zapoczątkowało budowę wspólnego europejskiego systemu azylowego w ramach Unii Europejskiej. Jego prawną podstawą jest art. 63 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej,2 nakazujący Radzie UE przyjęcie w ciągu 5 lat od chwili wejścia w życie traktatu amsterdamskiego środków dotyczących azylu,3 kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za badanie wniosku o azyl, złożonego przez obywatela państwa trzeciego w jednym z państw członkowskich, minimalnych norm w sprawie przyjmowania w państwach członkowskich osób ubiegających się o azyl, minimalnych norm dotyczących warunków, które po-winni spełnić obywatele państw trzecich, by mogli ubiegać się o przyznanie statu-su uchodźcy oraz minimalnych norm dotyczących procedur przyznania lub cofnięcia statusu uchodźcy w państwach członkowskich[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23050
ISSN: 1689-7404
2719-9452
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Transpozycja_dyrektywy.pdf588,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons