Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23332
Title: Idiomatyczność w ujęciu kultury, edukacji i wychowania. Artykuł recenzyjny książki Doroty Misiejuk: "Kontekst kulturowy wychowania. Wielokulturowość a standard społeczny stosunków międzykulturowych w perspektywie pedagogicznej"
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: recenzja; Dorota Misiejuk; kulturowy kontekst edukacji; kulturowy kontekst wychowania; wielokulturowość; stosunki międzykulturowe
Issue Date: 2022
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 1 (2022), s. 213-218
Abstract: "Relacje między kulturą i edukacją, w tym edukacją międzykulturową, są bardzo złożone, niejednoznaczne, trudne do ogarnięcia w edukacyjnej i wychowawczej działalności. Wielostronny ogląd spraw związanych z tą problematyką znajduje wyraz w wielu publikacjach z zakresu pedagogiki (w tym pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej) i edukacji międzykulturowej przygotowanych m.in. przez zespoły pracujące pod kierunkiem Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikitorowicza, Zenona Jasińskiego. Nie brak też prac autorskich w tym zakresie. Prace te sprzyjają poznaniu różnorodnych poglądów i podejść metodologicznych, inspirują do nowych poszukiwań, szerszych badań, dyskusji, zachęcają do uogólnień, proponują nowe ujęcia teoretyczne i sugestie praktyczne. Przemiany kultury implikują potrzebę ponawiania refleksji nad kulturowym kontekstem edukacji, wychowania. Książka pt. Kontekst kulturowy wychowania. Wielokulturowość a standard społeczny stosunków międzykulturowych w perspektywie pedagogicznej to ważna praca w tym obszarze dociekań. Jej pomysłodawczynią jest Dorota Misiejuk, znany pedagog, specjalizujący się od lat 90. XX wieku w problematyce dziedziczenia kulturowego, komunikacji międzykulturowej, tożsamości kulturowej, edukacji międzykulturowej (Czykwin i Misiejuk, 1998; Misiejuk, 2013; 2015, ss. 209–221; 2017, ss. 44–57). Recenzowana książka pod względem tematycznym wpisuje się w cały dorobek Autorki i zarazem go poszerza." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23332
DOI: 10.15804/em.2022.01.15
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Idiomatycznosc_w_ujeciu_kultury_edukacji_i_wychowania_Artykul_recenzyjny_ksiazki_Doroty_Misiejuk.pdf425,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons