Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23725
Title: Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt
Authors: Muś, Anna
Hajduk, Aleksandra
Keywords: samorządy; prawa zwierząt; opieka nad zwierzętami; organizacje pozarządowe; ochrona zwierząt; administracja; poradnik; ustawodawstwo
Issue Date: 2022
Publisher: Katowice : Studio Noa
Abstract: "Praktyczny poradnik Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt, który mamy przyjemność zaprezentować, podzielony został na rozdziały omawiające szczegółowo wybrane zagadnienia. Całość poradnika można także podzielić na pięć działów: zagadnienia wprowadzające, wymogi wobec uchwały jako aktu prawa miejscowego, szczegółowe wymogi wobec gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gospodarka finansowa gmin oraz obowiązki wynikające z innych przepisów Ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. Każdy rozdział omawia jedno zagadnienie związane z tematyką poradnika i powinien być traktowany jako odrębna jednostka redakcyjna. Poruszanie się po niniejszej publikacji ułatwiają spis treści oraz linki zawarte w tekście, odsyłające do odpowiednich rozdziałów i podrozdziałów. Pełne informacje dotyczące aktów prawnych, orzeczeń sądów, literatury oraz innych opracowań znajdują się na końcu poradnika (Literatura). Celem opracowania niniejszego poradnika była szczegółowa analiza obowiązującego prawa. Ponadto dążyłyśmy do wskazania pewnych narzędzi mających na celu racjonalizację wydatków gmin, zaprezentowania dobrych praktyk oraz omówienia problemów praktycznych związanych z walką z bezdomnością zwierząt i z ochroną zwierząt w Polsce. Poradnik opracowano tak, aby całościowo ujmował podjętą tematykę, jednocześnie jednak większość omawianych zagadnień poddano szczegółowej analizie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja posłuży zarówno osobom od dawna zaznajomionym z tematyką ochrony zwierząt w Polsce, jak i osobom dopiero poznającym to zagadnienie. Poradnik omawia najważniejsze akty prawne, wybrane orzeczenia oraz odwołuje się do istniejącej literatury naukowej. Ponadto w opracowaniu niniejszego tekstu wykorzystano dane pochodzące z raportów i analiz organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych."
Description: Działania badawcze wsparte ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23725
DOI: 10.34916/amah-ogimwz.2022
ISBN: 978-83-66055-28-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mus_Hajduk_Obowiazki_gmin_i_miast_wobec_zwierzat.pdf90,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons