Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2486
Title: Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej zawarte w warunkach umownych Srebrnej Księgi FIDIC (EPC/"pod klucz") : wybrane zagadnienia
Authors: Wyrzykowski, Wojciech
Keywords: odpowiedzialność kontraktowa; Srebrna Księga FIDIC (EPC/„pod klucz”)
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Zielińska, P. Pinior (red.), "Ewolucja prawa prywatnego" (S. 113-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Warunki kontraktowe opracowane przez międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils ― FIDIC) stanowią nienormatywne wzorce umów budowlanych. Ich zastosowanie jako lex contractus w polskiej praktyce gospodarczej wynika przede wszystkim z rekomendacji instytucji europejskich w przypadkach, gdy inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych lub Banku Światowego. Jednocześnie pamiętać należy, że zastosowane w warunkach kontraktowych FIDIC rozwiązania oparte zostały na rozwiązaniach brytyjskich, stąd w ich treści wprowadzone zostały instytucje często nieznane prawu polskiemu. Powstaje zatem konieczność dokonania ich analizy pod względem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa cywilnego. W niniejszym artykule analizie poddano klauzule modyfikujące odpowiedzialność kontraktową stron umowy „pod klucz”, zawarte w warunkach kontraktowych Srebrnej Księgi FIDIC. Uwagę skupiono głównie na zastosowanych karach umownych oraz wprowadzonej modyfikacji instytucji siły wyższej jako przesłanki uwalniającej strony od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2486
ISBN: 9788380123007
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrzykowski_Modyfikacje_odpowiedzialnosci_kontraktowej_zawarte_w.pdf528,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons