Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2491
Tytuł: Rola rodziny w kształtowaniu prozdrowotnych postaw wobec własnego ciała i zdrowia dziewcząt
Autor: Leksy, Karina
Słowa kluczowe: kształtowanie postaw prozdrowotnych; rodzina
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dworak, K. Leksy (red.), "Kobieta - zdrowie - ciało : perspektywa biopsychospołeczna" (S. 133-145). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Rodzina – jak pisze Maria Przetacznikowa – od początku życia dziecka stanowi najbliższe mu otoczenie społeczne. W miarę rozwoju dziecka następuje stopniowe rozluźnianie więzów rodzinnych na rzecz rozszerzania kontaktów ze środowiskiem rówieśniczym, jednak formalna struktura rodzinna, a przede wszystkim atmosfera życia rodzinnego silnie oddziałują na kształtującą się osobowość zarówno małego dziecka, jak i później młodego człowieka, decydując o jego dobrym lub złym przystosowaniu społecznym. Jednocześnie rodzina poprzez spełnianie funkcji socjalizacyjnej jest pierwszą i podstawową instytucją, gdzie dziecko uczy się podstawowych zachowań oraz zdobywa najistotniejsze dla swojego rozwoju informacje i doświadczenia zdrowotne. A zatem to przede wszystkim w ramach rodziny następuje wychowanie zdrowotne i kształtowanie postaw wobec zdrowia, przekazywanie pewnych elementów wiedzy dotyczącej zdrowia i choroby, wyrabianie emocjonalnego stosunku do zdrowia jako wartości, uczenie podstawowych nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, zachowań pro‑‑ i antyzdrowotnych, zachowań w chorobie itd. Zakres wiedzy i doświadczeń zdrowotnych dziecka w rodzinie jest więc bardzo szeroki: od higieny osobistej, poprzez higienę żywienia, aż do higieny psychicznej i racjonalnej organizacji czasu wolnego. Oddziaływanie zdrowotne rodziny na swoich członków ma niewątpliwie związek z poziomem pełnienia funkcji jej przypisanych, a to z kolei uwarunkowane jest m.in. wykształceniem rodziców i poziomem ich kultury pedagogicznej, sposobem spędzania czasu wolnego, poziomem uznawania wartości zdrowia, warunkami ekonomiczno‑‑ bytowymi rodziny itp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2491
ISBN: 9788380121911
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Leksy_Rola_rodziny_w_ksztaltowaniu_prozdrowotnych_postaw.pdf363,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons