Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2598
Tytuł: Tekst medialny w edukacji polonistycznej
Autor: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Słowa kluczowe: Tekst medialny; edukacja polonistyczna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 49-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Edukacja polonistyczna nie jest dziś autonomiczna. Coraz częściej mówimy o interdyscyplinarności w kształceniu języka i literatury polskiej. Poszerza się pojęcia na systemy znaków różnej proweniencji. Ma to znaczenie dla badania zależności kulturowych, np. relacji tekst — obraz, w danym czasie i epoce, ale także dla analizy tekstów klasycznych i tekstów medialnych, wszechobecnych w naszej rzeczywistości. Wobec zmian w edukacji i kulturze konieczny jest zarówno rozwój nowych metod opisu, jak i poszerzanie pojęć w związku z nowymi mediami oraz pojawieniem się hipertekstów i e-literatury. Do dydaktyki polonistycznej w sposób systematyczny należy włączyć dyskurs jako płaszczyznę odniesienia do tekstów. Ważną rolę powinien odgrywać dyskurs medialny. Nikt już nie ma wątpliwości, że odmiana medialna powinna stać się przedmiotem nie tylko wiedzy, ale też motywacji i umiejętności na wszystkich szczeblach kształcenia polonistycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2598
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zydek_Bednarczuk_Tekst_medialny_w_edukacji_polonistycznej.pdf455,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons