Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/276
Title: Łącznik
Authors: Pacukiewicz, Marek
Keywords: Marcel Mauss; mana; kontekst; antropologia kulturowa; antropologia społeczna
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 115-143
Abstract: Użytą przez Marcela Maussa na określenie istoty „mana” metaforę „łącznika” można uznać za funkcję całościowego opisu kontekstu kulturowego. Znaczenie to staje się wyraźne, kiedy spojrzymy na problem przez pryzmat tekstów Claude’a Lévi-Straussa czy Jacquesa Derridy. Metaforę łącznika, który stanowi „część złożonego orzeczenia imiennego, ograniczającą treść orzecznika pod względem czasowym”, ekstrapolować można na problematykę terenowych badań antropologicznych o charakterze całościowym. Podczas gdy Malinowski badając kulturę stara się myśleć „pełnymi zdaniami”, dopiero potem dokonując ich „rozbioru gramatycznego”, Mauss, nie posiadając szerszego kontekstu wypowiedzi, a dysponując poszczególnymi „częściami zdania”, musi położyć nacisk na element łączący je w logiczną całość. Z kolei Lévi-Strauss, zgodnie z zasadami językoznawstwa strukturalnego, poszukując „rzeczywistej” morfologii zdań kultury, powierzchniową warstwę ich sensu wykorzystuje jako ścieżkę wiodąca wprost do poziomu relacji fonologicznych. Zestawione ze sobą, propozycje te wywołują problem „obecności”, który na gruncie antropologii przestaje być pytaniem filozoficznym i nabiera charakteru metodologicznego i kontekstualnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/276
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Lacznik.pdf436 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons