Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2974
Title: Psychologia zeznań świadków : (w ćwiczeniach)
Authors: Stanik, Jan M.
Roszkowska, Agnieszka
Kucharewicz, Joanna
Czech, Kasper
Trepka-Starosta, Justyna
Maciejski, Marcin
Wojciechowski, Bartosz Wojciech
Rode, Magdalena
Woszczek, Leszek
Keywords: psychologia sądowa; psychologia zeznań świadków; podręcznik akademicki
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Psychologia zeznań świadków i proces przesłuchania świadka stanowią główną dziedzinę psychologii sądowej. Przesłuchanie świadka to sytuacja, w której uczestniczy osoba przesłuchująca (odbierająca zeznanie) oraz osoba zeznająca (przesłuchiwana), czyli świadek. Najważniejszym celem przesłuchującego jest uzyskanie od świadka jak największej liczby informacji szczerych, rzetelnych i wiarygodnych. Świadkiem zaś może zostać każdy człowiek wezwany przez organ procesowy. Należy pamiętać, że osoba zeznająca znajduje się w określonej sytuacji, na k tórą wpływ mają nie tylko przepisy prawa, lecz także miejsce, w którym się znajduje, powaga organu procesowego czy też indywidualne właściwości psychofizyczne. Te, jak i wiele innych czynników, k sz ta łtu ją psychologiczną sytuację świadków. Znajomość tych czynników oraz próby poszukiwania odpowiedzi n a pytanie o mechanizmy i czynniki wpływające n a jakość uzyskiwanego materiału dowodowego stanowiły ważny punkt odniesienia założeń teoretycznych i badawczych niniejszego opracowania. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz wykładowców na kierunkach, w ramach których omawiana jest problematyka funkcjonowania człowieka w roli świadka. Wprowadzenie ćwiczeniowej formy zajęć z psychologii sądowej jest niewątpliwie korzystne dla studentów, gdyż pozwala na doskonalenie warsztatu badawczego, jakim posługuje się w swej praktyce zawodowej psycholog. Autorzy podręcznika, mając świadomość, że opracowanie pomocy dydaktycznej dla pracowników i studentów jest trudne, starali się przygotować skrypt, który dla prowadzącego będzie alternatywną formą realizacji przedmiotu umożliwiającego wszechstronne omówienie problematyki zeznań świadków, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tego zagadnienia, studentowi zaś pozwoli nauczyć się posługiwania eksperymentem do rozwiązywania różnych problemów psychologa (nie tylko sądowego) oraz zapoznać się ze sposobami konstruowania eksperymentu i stawiania hipotez. Podręcznik ten ma przede wszystkim umożliwić stu dentowi zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do opiniowania w sprawach dotyczących psychologicznej wiarygodności zeznań świadków. Przedstawione w podręczniku eksperymenty, poddane weryfikacji, dotyczą problemów nawiązujących do najważniejszego kierunku prowadzonych przez psychologów sądowych poszukiwań związanych z obszarem psychologii zeznań świadków. Dobierając eksperymenty, zwracano uwagę na elementy strukturalne psychologicznej problematyki zeznań świadków, które wywodzą się z opracowanego przez J.M. Stanika (1986, s. 171) modelu zeznań świadków (zob. schemat 1). Model ten porządkuje w sposób ogólny uwarunkowania wpływające n a percepcję zdarzeń, przetwarzanie przyjętych treści, spostrzeżeń oraz na etap formowania się zeznań udzielanych przez świadków w toku przesłuchania. Dzięki takiemu podziałowi problemów, a tym samym doborowi eksperymentów, podręcznik stanowi częściowe dopełnienie bardzo czytelnie przedstawionych przez J.M. S ta nika zależności teoretycznych dotyczących problemów zeznań świadków i może być ważną pomocą dydaktyczną niezbędną w realizacji zajęć ze studentami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2974
ISBN: 9788322618493
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Psychologia_zeznan_swiadkow.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons