Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3039
Tytuł: Recenzja książki Janusza Bugajskiego and Ilony Teleki: America’s new allies : Central-Eastern Europe and the transatlantic link. Washington, D.C., 2006
Autor: Tomala-Wawrowska, Justyna
Słowa kluczowe: Janusz Bugajski; Ilona Teleki; recenzja
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" T. 4-5 (2009), s. 300-307
Abstrakt: Dominującą osią rozważań Autorzy uczynili problematykę związaną z bezpieczeństwem oraz polityką zagraniczną zarówno Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jak i państw Europy Środkowo-Wschodniej, poszerzając ją jednak niekiedy o odwołania do innych, być może nie zawsze bezpoś rednio z sobą powiązanych, ale niewątpliwie wzajemnie implikujących się płaszczyzn. Pojawiają się jednak one na marginesie głównego dyskursu, jako uzupełnienie czy też niezbędne wyja śnienie omawianych pierwszoplanowych zagadnień, co ma na celu zachowanie spójnoś ci i logiki prowadzonego wywodu. Sprawia to, iż wiele niezwykle ciekawych oraz doniosłych, dla ogółu problematyki, kwestii zostało jedynie zasygnalizowanych, bez szerszego ich objaś niania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3039
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomala_Wawrowska_Recenzje_ksiazki_Janusza_Bugajskiego_and_Ilony_Teleki_America.pdf239,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons