Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3075
Title: Biblioteka szkolna ośrodkiem edukacji : od "Przysposobienia czytelniczego i informacyjnego" do "Edukacji czytelniczej i medialnej"
Authors: Langer, Hanna
Keywords: biblioteka szkolna; przysposobienie czytelnicze i informacyjne; rola nauczyciela bibliotekarza
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 177-188). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przekształcenie bibliotek szkolnych z placówek gromadzących tradycyjne zbiory biblioteczne na wielofunkcyjne i interdyscyplinarne ośrodki kształcenia uczniów rozpoczęto w drugiej połowie XX wieku. Ówczesne zmiany w międzynarodowym bibliotekarstwie szkolnym zapoczątkowały zapisy w amerykańskim dokumencie standaryzacyjnym z 1969 roku1, w którym zwrócono uwagę na konieczność tworzenia media center jako interdyscyplinarnych ośrodków dysponujących wszystkimi typami dokumentów niezbędnych do realizacji programu dydaktyczno‑wychowawczego szkoły. Międzynarodowe zalecenia uwzględniono w polskim bibliotekarstwie szkolnym. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania uczniów szkół średnich (ogólnokształcących i zawodowych) do korzystania z informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (inte). Jednak postulat włączenia jej problematyki — np. różne rodzaje źródeł informacji naukowej, jej wyszukiwanie, rodzaje wydawnictw bibliograficznych, sporządzanie zestawień bibliograficznych — do programu nauczania języka polskiego, jako przedmiotu wiodącego w nauczaniu metod i form pracy z książką, nie w pełni został zrealizowany.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3075
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Biblioteka_szkolna_osrodkiem_edukacji.pdf504,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons