Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3085
Title: Węgierska droga ku instytucjonalizacji związków partnerskich
Authors: Twardoch, Paulina
Keywords: związki partnerskie; instytucjonalizacja; Węgry
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 5 (2009), s. 147-156
Abstract: W ciągu ostatniego dwudziestolecia w systemach prawnych wielu państw Europy pojawiły się regulacje prowadzące do instytucjonalizacji związków partnerskich. Ta tendencja legislacyjna zapoczątkowana została w 1989 r. w Danii, której notabene zawdzięczamy nazwę „rejestrowane partnerstwo”. Nie ominęła ona także krajów Europy Środkowo‑Wschodniej. W 2005 r. parlament słoweński, a w 2006 r. parlament czeski przyjęły akty normatywne wpisujące się w omawiany nurt. Najnowsze sygnały dotyczące tej materii płyną jednak z Węgier, gdzie od 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa umożliwiająca konkubentom uzyskanie nowego statusu prawnego. Warto przypomnieć, że pozamałżeńska wspólnota życiowa została zdefiniowana i uregulowana na Węgrzech po raz pierwszy w 1977 r. Regulacja ta obejmowała wówczas swym zakresem jedynie pary tworzone przez kobietę i mężczyznę. W 1996 r., na podstawie orzeczenia węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego, Parlament rozciągnął definicję nieformalnego związku partnerskiego na konkubentów tej samej płci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3085
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Twardoch_Wegierska_droga_ku_instytucjonalizacji_zwiazkow_partnerskich.pdf333,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons