Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/321
Tytuł: Introspection in research on foreign language teaching and learning
Autor: Gabryś-Barker, Danuta
Słowa kluczowe: Introspekcja; Metoda badawcza; Nauczanie języków obcych
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 121-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Rozdział niniejszy prezentuje metody introspekcyjne oraz możliwości zastosowania ich w prowadzonych przez nauczyciela zarówno w klasie, jak i poza nią badaniach nad uczeniem się/przyswajaniem języka obcego. Główny wątek stanowi tu opis metody introspekcji symultanicznej, która jest stosunkowo mało znana, pozwala jednak na bliski wgląd w procesy myślowe uczniów, ich strategie zapamiętywania i uczenia się języka obcego. Autorka dokonała przeglądu najbardziej znaczących (spośród przeprowadzonych w ostatnich latach) badań nad przyswajaniem/uczeniem się języka z zastosowaniem omawianej metody. Introspekcja symultaniczna, będąca metodą niezbyt rozpowszechnioną, wymaga treningu tak ze strony prowadzących badania, jak i tym badaniom poddających się osób. W rozdziale przedstawione zostały przykłady badań, typu danych oraz sposobu ich analizy. Rozdział uzupełnia zestaw pytań badawczych i zadań dla nauczyciela (bądź studenta) z zastosowaniem metody introspekcji symultanicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/321
ISBN: 978-83-226-1965-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gabrys-Barker_Introspection_in_research_on_foreign_language_teaching_and_learning.pdf356,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons