Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/324
Title: Case study methodology
Authors: Kiliańska-Przybyło, Grażyna
Keywords: Studium przypadku; Nauczanie języków obcych; Metoda badawcza
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 159-184). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozdział poświęcony został metodzie badawczej określanej jako studium przypadku lub analiza przypadku. Studium przypadku, jako przykład badania jakościowego, zmierza do szczegółowej i wieloaspektowej analizy życia danej jednostki (przypadku) lub zjawiska w celu ich opisania, znalezienia diagnozy lub podjęcia działań terapeutycznych. Jej głównym celem jest zrozumienie, a nie wartościowanie. Z metodologicznego punktu widzenia, studium przypadku stanowi przykład badania celowego, planowego i długotrwałego, w którym stosuje się wielorakie narzędzia zbierania danych, m.in. obserwację, wywiad czy analizę dokumentów. Pozornie łatwa, metoda analizy przypadku wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy badacza. Niniejszy rozdział skupia się na szczegółowej charakterystyce i ocenie tej metody, uwzględniającej typy oraz miejsce studium przypadku w kontekście innych metod badawczych, np. eksperymentu czy badania sondażowego. Kolejny element rozdziału stanowią wskazówki praktyczne dotyczące etapów planowania i przeprowadzenia badań, reguł jakich należy przestrzegać oraz roli badacza. Całości dopełniają przykłady studium przypadków z dziedziny badań nad językiem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/324
ISBN: 978-83-226-1965-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kilianska-Przybylo_Case_study_methodology.pdf333,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons