Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3425
Title: Miasto - władza : o tym jak władza kształtuje miejską przestrzeń i jak miasto się władzy wymyka
Authors: Głyda-Żydek, Barbara
Keywords: sztuka; przestrzeń miejska
Issue Date: 2015
Publisher: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Citation: B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), "Sztuka w przestrzeni publicznej : artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego " (S. 33-45). Bielsko-Biała : Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Abstract: "Miejska przestrzeń poddana jest władzy. Dyskurs władzy kształtuje założenia urbanistyczne miast, kształtuje także wygląd poszczególnych brył architektonicznych w mieście i przestrzeń między nimi. Poprzez te architektoniczne założenia władza kieruje ciałem ludzkim, manipuluje zachowaniem, wymusza określone postawy. Architektura, przestrzeń miejska są narzędziami w rękach władzy, umożliwiającymi zachowanie ładu społecznego, narzucenie określonych zasad społeczeństwu, a w nim jednostkom. Jednak społeczności nie pozostają bierne, poszczególne grupy starają się wytworzyć własne strategie oporu, co widać zwłaszcza we współczesnych wielkich metropoliach. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3425
ISBN: 978-83-64812-01-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glyda-Zydek_Miasto-Wladza_O_tym_jak_wladza_ksztaltuje_miejska_przestrzen.pdf993,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons