Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3566
Tytuł: Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej
Autor: Kubisztal, Julian
Słowa kluczowe: inżynieria korozyjna; mikroskopia elektronowa skaningowa; sonda Kelvina; sonda drgająca
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Abstrakt: Współczesna inżynieria korozyjna to nauka o silnym interdyscyplinarnym charakterze, której głównym zadaniem jest maksymalne spowolnienie procesu stopniowego niszczenia materiałów w wyniku ich elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem. W celu analizy reakcji zachodzących na granicy faz materiał — środowisko korozyjne stosowane są od dawna techniki stało- i zmiennoprądowe, jednak metody te nie dostarczają pełnej informacji na temat badanych układów elektrochemicznych. Pełna analiza zjawisk korozyjnych wymaga zastosowania pomocniczych technik, które pozwalają gromadzić dane w czasie rzeczywistym i jednocześnie wyróżniają się wysoką zdolnością rozdzielczą, czyli umożliwiają charakterystykę powierzchni materiału w mikroskali. W ostatnim dwudziestoleciu w obszarze badań elektrochemicznych pojawiły się nowe metody skaningowe, dzięki którym można przeprowadzić nieniszczące i niekontaktowe lokalne pomiary in situ. W metodach skaningowych jako sondy stosuje się mikroelektrody, które mogą rejestrować parametry charakteryzujące jakościowo i ilościowo lokalną aktywność elektrochemiczną powierzchni materiału w określonym roztworze elektrolitu. Do elektrochemicznych metod skaningowych zalicza się: metodę pomiaru lokalnego napięcia kontaktowego sondą Kelvina (SKP — ang. Scanning Kelvin Probe), metodę pomiaru lokalnego prądu jonowego sondą drgającą (SVET — ang. Scanning Vibrating Electrode Technique), metodę lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (LEIS — ang. Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy) oraz metodę elektrochemicznej mikroskopii skaningowej (SECM — ang. Scanning Electrochemical Microscopy).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3566
ISBN: 9788322621253
9788380122000
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubisztal_Elektrochemiczne_metody_skaningowe.pdf57,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons