Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3635
Title: Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce
Authors: Radecki, Gabriel
Keywords: Fundacje (prawo) Polska; Osoby prawne (prawo kanoniczne); Kościół - Polska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Opracowanie jest próbą całościowego omówienia statusu prawnego fundacji, o której mowa w art. 58 u.s.p.k.k., w szczególności wyeksponowania tych jej cech, które są właściwe tylko jej i odróżniają ją od innych osób prawnych tego typu. W toku rozważań sformułowałem wiele wniosków o charakterze cząstkowym. Ze względu na ich liczbę, różnorodność tematyczną, a także nierzadko znaczny stopień szczegółowości podsumowanie tych spostrzeżeń przez ich swoiste wyliczenie nie wydaje się w tym miejscu celowe, a nawet możliwe. Warto raczej skoncentrować się na tych spośród nich, które wydają się mieć znaczenie podstawowe lub które powtarzały się w wielu fragmentach pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3635
ISBN: 9788322617946
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radecki_Fundacje_zakladane_przez_osoby_prawne.pdf2,88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons