Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3685
Title: Ocena poziomu rozwoju moralnego dzieci w wieku szkolnym
Authors: Bulla, Bernadeta
Keywords: rozwój moralny dzieci; dzieci psychologia badania
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Dołęga (red.), "Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1" (S. 141-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przyczyną bardzo istotnych zmian w sytuacji życiowej dziecka. Zaczyna ono pełnić rolę członka wielu systemów i podsystemów, które funkcjonują często według odmiennych zasad (Mat cza k, 2003). Dziecko — według Roberta Colesa (1999, s. 122) — oficjalnie wychodzi poza system rodzinny i wkracza w świat zewnętrzny. Zgodnie ze zwyczajami i wymogami prawa rodzice zaczynają dzielić się odpowiedzialnością za wychowanie dziecka z całą społecznością, a szczególnie z członkami systemu szkolnego. Nauczyciele i inni uczniowie (a pośrednio ich rodzice) zaczynają wpływać na sposób myślenia i widzenia świata ich dziecka. Wzorce rodzinne, uzupełnione w trakcie nauki w klasach I—VI wzorcami wynoszonymi ze szkoły, stanowią podstawę rozwoju dziecięcej moralności. Mechanizm rozwoju moralnego polega nie tyle na biernym przejmowaniu przez dziecko „gotowych‑i‑danych” przez społeczeństwo reguł moralnych, ile raczej na aktywnym organizowaniu i reorganizowaniu wiedzy moralnej, jaką gromadzi ono w interakcjach z rówieśnikami i dorosłymi (Piaget, 1967; Koh lberg, 1984 za: Trempała, Cz y żowsk a, 2002, s. 111). Rozwój moralny polega bowiem zarówno na aktywnym rekonstruowaniu przez dziecko społecznych norm i zasad postępowania, jak i na tworzeniu idei i sądów moralnych w interakcjach z otoczeniem społecznym (Piaget, 1967; Koh lberg, 1984 za: Trempała, Cz y żowsk a, 2002, s. 126). Postępowanie moralne dziecka warunkowane jest nie tylko wewnętrzną dyspozycją wynikającą z fazy jego rozwoju moralnego, ale również czynnikami sytuacyjnymi i ogólnymi prawami rządzącymi zachowaniami społecznymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3685
ISBN: 9788322618783
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulla_Ocena_poziomu_rozwoju_moralnego_dzieci.pdf668,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons