Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3722
Title: Rynek pracy w podregionie rybnickim. Podręcznik „dobrych praktyk”
Authors: Kłosowski, Franciszek
Pytel, Sławomir
Runge, Anna
Sitek, Sławomir
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Keywords: rynek pracy; podregion rybnicki
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
Abstract: Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy na temat rynku pracy w podregionie rybnickim. Celem opracowania jest diagnoza uwarunkowań społecznych i gospodarczych rynku pracy badanego obszaru, a także nakreślenie scenariuszy dalszych zmian w tej części województwa. Obszar analizy obejmuje 25 gmin. Składa się on z trzech miast na prawach powiatu: Rybnika, Jastrzębia-Zdrój i Żor oraz trzech powiatów: raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Podregion rybnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego a jego ogólna powierzchnia to 1352,4 km2. Opracowanie to należy traktować jako szczegółowy suplement do raportu przygotowanego dla całego województwa pt. „Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego”. Szereg informacji o podregionie z punktu widzenia całości województwa znalazło się właśnie w tamtym opracowaniu. Niniejsza publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Description: Publikacja powstała w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3722
ISBN: 978-83-61644-42-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosowski_Rynek_pracy_w_podregionie_rybnickim.pdf8,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons