Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3723
Title: Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego. Podręcznik „dobrych praktyk”
Authors: Kłosowski, Franciszek
Pytel, Sławomir
Runge, Anna
Sitek, Sławomir
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Keywords: rynek pracy; subregion centalny
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
Abstract: Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy na temat rynku pracy w subregionie centralnym. Celem opracowania jest diagnoza uwarunkowań społecznych i gospodarczych rynku pracy badanego obszaru, a także nakreślenie scenariuszy dalszych zmian w tej części województwa. Obszar analizy obejmuje 73 gminy, osiem powiatów i czternaście miast na prawach powiatów. Subregion składa się z pięciu podregionów: bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, sosnowieckiego i tyskiego. Opracowanie to należy traktować jako szczegółowy suplement do raportu przygotowanego dla całego województwa pt. „Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego”. Szereg informacji o subregionie z punktu widzenia całości województwa znalazło się właśnie w tamtym opracowaniu. Niniejsza publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Description: Publikacja powstała w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3723
ISBN: 978-83-61644-39-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosowski_Rynek_pracy_w_subregionie_centralnym_wojewodztwa_slaskiego.pdf12,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons