Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3783
Title: Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi
Authors: Kwosek, Jacek
Keywords: Piotr Skarga; miłosierdzie w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: O miłosierdziu Bożym pisał Skarga, odwołując się w większym stopniu do doktryny atrybutów Boga przejawiających się w Jego dziełach, niż do doktryny Trójcy Świętej. Aby odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w twórczości Skargi pełni paralela między miłosierdziem Boskim i ludzkim, należało ustosunkować się z jednej strony do wniosku Misiurka, według którego Skarga preferował raczej obraz Boga surowego Sędziego niż miłosiernego Ojca, z drugiej zaś do poglądu Hernasa, przekonanego, że królewski kaznodzieja stosował przestrach pożyteczny. W związku z tym trzeba było przyjrzeć się tekstom Piotra Skargi, w których ukazane zostało oblicze Boga surowego i karzącego. Wysunięto też hipotezę, że Skarga preferował raczej starotestamentowy obraz Boga niż wizerunek Boga surowego Sędziego. Hipoteza ta okazała się jednak fałszywa – Skarga odwoływał się do Starego Testamentu jako rezerwuaru przykładów mających potwierdzać realność Bożych pogróżek bądź rzeczywistość Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Z drugiej zaś strony zdawał się traktować przekaz starotestamentowy jako figurę relacji Boga wobec ludzkości, Kościoła czy Rzeczypospolitej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3783
ISBN: 9788322621462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwosek_Kategoria_milosierdzia_w_kazaniach.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons