Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3794
Title: Twórczość Claude'a Moneta jako forma stymulowania aktywności językowej ucznia klasy trzeciej
Authors: Łuc, Izabela
Keywords: Claude Monet; aktywność językowa ucznia; wychowanie dzieci
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1" (S. 190-205). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Działanie twórcze może być interpretowane jako forma uzewnętrznienia umiejętności samodzielnego, indywidualnego i oryginalnego widzenia rzeczywistości, ujawniająca zarówno preferencje, predyspozycje, uzdolnienia, jak i wyobraźnię twórcy, sama zaś twórczość – jako produktywna i konstruktywna aktywność. Prymarnym zadaniem edukacji polonistycznej jest nauka rozumienia (kodowania i dekodowania) słów, myśli i sądów, wyrażania pojęć, nauka stosownych do (kon)sytuacji zachowań komunikacyjnych i językowych (wyrażających się m.in. w zdobywaniu wiedzy o świecie, człowieku i jego relacjach społecznych), uczenie kreatywności i wyrażania emocji oraz rozwijanie myślenia – kierowanie wewnętrznym rozwojem psychicznym ucznia. Przywołane zadania przypisywane nauce języka determinują warsztat dydaktyczny nauczyciela, wyznaczając cele i współtworząc charakter współczesnej edukacji polonistycznej oraz metodyki nauczania języka. Skuteczność zaplanowanych w procesie edukacyjnym działań zależy od dwóch czynników: po pierwsze – od sposobu ukierunkowania zadań na skonkretyzowane działania (por. np. dobór przez nauczyciela odpowiednich metod, technik i środków dydaktycznych, pomocnych w osiąganiu głównych celów nauki języka, dostosowanych do realizacji planowanych treści nauczania, zawartych w podstawie programowej), po drugie – od aktywności3 ucznia. W zorganizowanym i planowanym działaniu rola nauczyciela odnosi się do stymulacji czynności ucznia4, m.in. podczas twórczego nauczania języka, uzyskiwanej poprzez inspirowanie go do poszukiwań i wyboru właściwych form: wyrażania swoich uczuć, przeżyć i wrażliwości, uzewnętrzniania siebie w komunikacji, pobudzania zainteresowań i nabywania wiedzy, opartych m.in. na rozmaitych formach ekspresji literackiej czy plastycznej, stwarzających warunki do prezentacji własnych utworów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3794
ISBN: 9788380123144
9788380123151
9788380120563
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luc_Tworczosc_Claudea_Moneta_jako_forma_stymulowania_aktywnosci_jezykowej.pdf327,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons