Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/382
Tytuł: Ochrona prawa do wizerunku
Autor: Ślęzak, Piotr
Słowa kluczowe: Ochrona prawa do wizerunku; Prawo autorskie; Prawo do wizerunku
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Niniejsza praca jest poświęcona niektórym aspektom wykonywania oraz ochrony prawa do wizerunku. Do zajęcia się tą problematyką skłaniają mnie dwie okoliczności. Po pierwsze, ochronie prawa do wizerunku służą w systemie prawa cywilnego dwie grupy norm zawartych w dwóch różnych aktach prawnych: kodeksie cywilnym i prawie autorskim. Wypada w związku z tym zastanowic się, czy podmiot, przedmiot i treść tych regulacji są zbieżne, czy też zostały one różnie ukształtowane. Po drugie, różnorodne podejście do istoty prawa do wizerunku. W tradycyjnym ujęciu prawo do wizerunku należy do praw osobistych człowieka. Jest dobrem niezbywalnym. W życiu gospodarczym współczesnego społeczeństwa jednakże wykształciły się różne sposoby komercjalizacji dóbr osobistych. Przykładem komercjalizacji prawa do wizerunku jest zjawisko merchandisingu. Istota tej instytucji polega na specyficznym połączeniu dobra materialnego — towaru (rzeczy w rozumieniu prawa rzeczowego) z promującym go dobrem niematerialnym. Przedsiębiorca posługuje się cudzym wizerunkiem w celach promocyjnych. Dla osiągnięcia efektu marketingowego wykorzystuje popularność, jaką własną działalnością zdobyła określona osoba (aktor, piosenkarz, sportowiec, polityk itp.). Także producenci reklam często starają się umieścić w przekazie reklamowym znaną odbiorcom osobę. Przykład ten pokazuje, że warto zastanowić się nad majątkowym wymiarem prawa do wizerunku. Ochrona prawa do wizerunku jest zagadnieniem o dużej doniosłości społecznej; istotnym zarówno dla osób, które dochodzą ochrony, jak i dla podmiotów wykorzystujących wizerunki. Z jednej strony jest to instytucja prawna chroniąca konkretne dobro osobiste przed bezprawnym wykorzystywaniem, a z drugiej strony określająca granice, w których powinny mieścić się działania podmiotów korzystających z wizerunku. Niniejsza praca zawiera informacje cenne dla osób sporządzających i wykorzystujących wizerunki w codziennej pracy: fotografów, filmowców i pracowników stacji telewizyjnych. Może też stanowić istotną pomoc dydaktyczną dla studentów szkół filmowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/382
ISBN: 978-83-226-1818-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WRTV)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slezak_Ochrona_prawa_do_wizerunku.pdf1,06 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons