Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3974
Title: Dramatyzacja polityki w środkach masowego przekazu
Authors: Sztumski, Janusz
Keywords: środki masowego przekazu; komunikacja w polityce; propaganda polityczna; manipulacja polityczna w mediach
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 102-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dramatyzacja polityki łączy się z takim sposobem jej uprawiania, którego celem jest wzmożone i stałe wpływanie na opinie, postawy i zachowania ludzi, czyli z permanentną agitacją. Przypomnijmy, że o ile w przypadku propagandy chodzi o osiąganie dalekosiężnych celów, o tyle agitacja — jako sposób oddziaływania — jest stosowana dla uzyskania doraźnych, tzn. natychmiastowych efektów4. Dramatyzujące działania wymagają również patosu, tzn. łączą się z wywoływaniem nastroju niezwykłości i wzniosłości, właściwego sprawom wielkim, mającym istotne znaczenie i historyczną doniosłość dla społeczeństwa. Przejawia się to w patetycznych zachowaniach, nacechowanych sztucznością i napuszonością, które mają wywołać pożądane wrażenia i spowodować oczekiwane reakcje ludzi".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3974
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sztumski_Dramatyzacja_polityki_w_srodkach_masowego_przekazu.pdf556,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons