Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4226
Title: „Byle do przerwy…” Etnograficzne badania zachowań ludycznych towarzyszących pracy pracowników fizycznych
Other Titles: „So to break”. Ethnographic study of ludic behaviour accompanying work workers
Authors: Szalbot, Magdalena
Keywords: play; fun; entertainment; work; zabawa; rozrywka; praca
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielcach
Citation: Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne, T. 15 (2017), s. 94-109
Abstract: Zabawę i pracę pojmujemy zazwyczaj jako kategorie przeciwstawne. Jednak codzienne obserwacje poświadczają, że zachowania ludyczne nie są realizowane wyłącznie w czasie wolnym lub świątecznym. Towarzyszą również aktywności zawodowej. Rozważania na temat zabaw i rozrywek w pracy zarobkowej zilustruję wypowiedziami przedstawicieli różnych zawodów, pozyskanymi podczas badań terenowych. Poszukując „pierwiastków ludycznych” w sferze aktywności zawodowej badanych, przyjrzę się m.in.: sposobom wykorzystywania przerw w pracy, specyficznym dla poszczególnych zawodów rytuałom pracowniczym, różnym formom firmowego świętowania, obecności na terenie zakładu przestrzeni sprzyjających realizacji zachowań zabawowych oraz ludycznym aspektom udziału pracowników w różnych służbowych spotkaniach i wyjazdach.
Description: Abstract: We usually perceive fun and work as categories opposing one another. However, everyday observations confirm that carnivalesque behaviours are not always only realized during the leisure or holiday time. They also accompany professional activity. I will illustrate my considerations on the issue of fun and entertainment at work with the use of commentaries of representatives of various professions, obtained during my field research. While searching for „carnivalesque elements” in the sphere of professional activity of the respondents I will take a closer look at, among others, methods of using breaks during work time, specific for individual professions staff rituals, various forms of company celebrations, presence of areas within the premises of companies designated for realization of fun-related activities and carnivalesque aspects of employees’ participation in different work-related meetings and trips.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4226
ISSN: 1428-2259
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Byle_do_przerwy.pdf559,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons